Bazı Sigorta Genel Şartlarında DeğişiklikYapılmasına Dair Genel Şart

Devlet Bakanlığından:

Bazı Sigorta Genel Şartlarında Değişiklik

Yapılmasına Dair Genel Şart

             Madde 1 — 12/8/2003 tarih ve 25197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.3 maddesine aşağıdaki (l) ve (m) bentleri eklenmiştir:

             “l) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri.

             m) Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri.”

             Madde 2 — Aynı Genel Şartların C.1 maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

             “Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir.”

             Madde 3 — Aynı Genel Şartların C.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

             “Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigortacıya bildirir. Araç grubunda herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, C.3 maddesi hükümleri kıyasen uygulanır. 

             Ancak, sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir. 

             Araç değişikliği nedeniyle yeni bir sigorta yaptırılması durumunda, sigortacının işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.”

             Madde 4 — 18/1/2004 tarih ve 25350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.5 maddesinde yer alan (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir:

             “h) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde bulunanların talepleri, aracın terörist eylemlerde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek araca binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler,

             l) Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri.”

             Madde 5 — Aynı Genel Şartların B.8 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “Meydana gelen zarar öncelikle bu sigortadan karşılanır. Sigorta sözleşmesinin hiç yapılmamış olması, yapılmış fakat geçersiz hale gelmiş olması, süresinin bitmiş olması veya meydana gelen zararın bu sigorta teminatlarının üzerinde bulunması halinde teminatların üzerinde kalan kısım için; sırasıyla 13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortasına ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortasına başvurulur.”

             Madde 6 — Aynı Genel Şartların C.3 maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “Herhangi bir nedenle sigortanın feshedilmesi halinde, sigortacı durumu Ulaştırma Bakanlığına bildirir.”

             Madde 7 — 26/2/2005 tarih ve 25739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının başlığı, “Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” şeklinde değiştirilmiştir.

             Madde 8 — Aynı Genel Şartların A.1 maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.

             Madde 9 — Aynı Genel Şartların A.3.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “Maddi zarar teminatı, zarara sebebiyet veren olay nedeniyle zarar görenlerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına gelebilecek zararları karşılar.”

             Madde 10 — Aynı Genel Şartların A.5 maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “c) Zarara sebebiyet veren bir olay sonucunda, sağlanan özel güvenlik hizmetinin eksik veya yetersiz olduğu iddiasıyla özel güvenlik görevlilerinin mesleki sorumlulukları nedeniyle sigorta ettirene yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,”

             Madde 11 — Aynı Genel Şartların A.6 maddesi genel şartlardan çıkartılmış, A.5 maddesine aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir:

             “l) Manevi tazminat talepleri,”

Related Posts

Leave a Reply